Regulamin

Regulamin

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
podjęta podczas zebrania
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dnia 30 maja 2019 r. we Wrocławiu
Regulamin działalności Sekcji Specjalistycznych
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

1. Zarząd Główny powołuje i rozwiązuje Sekcje Specjalistyczne Towarzystwa. Powołując Sekcję Zarząd Główny określa jej przynależność do Grupy Tematycznej.
2. Sekcje Specjalistyczne powołuje Zarząd Główny na podstawie uzasadnionego wniosku zawierającego potrzebę powołania danej sekcji według następującego regulaminu:
a) wnioskodawcą powołania Sekcji może być każdy członek zwyczajny i honorowy PTGiP,
b) powołując Sekcję Specjalistyczną, Zarząd Główny wyznacza grupę organizacyjną i przewodniczącego tej grupy organizacyjnej,
c) zadaniem grupy organizacyjnej jest rekrutacja członków sekcji i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia oraz przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i członków Zarządu Sekcji,
d) zorganizowanie Sekcji i przeprowadzenie wyborów musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia powołania Sekcji Specjalistycznej.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny PTGiP może podjąć decyzję o odwołaniu przewodniczącego lub rozwiązaniu Sekcji Specjalistycznej.
4. Naczelnym organem Sekcji Specjalistycznej jest Walne Zgromadzenie Sekcji.
5. Przewodniczący Sekcji jest wybierany na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kandydaturę przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej Towarzystwa może zgłaszać ustępujący przewodniczący, członkowie ustępującego Zarządu Sekcji,
6. Przewodniczący Sekcji może pełnić funkcję przewodniczącego najwyżej dwie kadencje i nie może równocześnie przewodniczyć innej Sekcji Specjalistycznej.
6a. Przewodniczący Sekcji bierze udział w wyborze przedstawiciela Grupy Tematycznej, w której skład wchodzi Sekcja, do Zarządu Głównego. Wybór przedstawiciela Grupy Tematycznej następuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Zebranie Przewodniczących Sekcji, w celu wyboru przedstawiciela Grupy Tematycznej zwołuje Prezydium Zarządu Głównego. Kadencja przedstawiciela Grupy Tematycznej do Zarządu Głównego kończy się wraz z kadencją Zarządu Głównego.
7. Członkowie Zarządu Sekcji są wybierani na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Sekcji, zwykłą większością głosów w głosowaniach tajnych, z tym że niezależnie od upływu okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, kadencja Zarządu Sekcji kończy się jednocześnie z zakończeniem kadencji aktualnego Zarządu Głównego.
8. Walne Zgromadzenie Sekcji oraz wybory Zarządu muszą odbyć się w okresie kadencji obecnego Zarządu Głównego PTGiP.
9. Walne Zgromadzenie Sekcji, na którym odbywają się wybory do Zarządu Sekcji Specjalistycznej, powinno być zorganizowane w trakcie sympozjum naukowego lub konferencji naukowo-szkoleniowej.
10. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Sekcji Specjalistycznej oraz członkom zwyczajnym i honorowym PTGiP, którzy są doktorami habilitowanymi lub posiadają tytuł naukowy w dziedzinie położnictwa i chorób kobiecych.
11. Zarząd Sekcji, oprócz przewodniczącego składa się z 5–7 członków, w tym: wiceprzewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Zarządu Sekcji ustala Walne Zebranie Sekcji.
12. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Sekcji w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie dowolna liczba członków.
13. Przewodniczącego Sekcji oraz członków Zarządu Sekcji wybiera Walne Zgromadzenie Sekcji w bezpośrednich wyborach tajnych.
14. Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybierają członkowie Zarządu spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu Sekcji.
15. Sprawozdanie z działalności Sekcji Specjalistycznej przewodniczący Sekcji przesyła Prezydium Zarządu Głównego jeden raz w roku, w terminie:
– do 15 stycznia za rok poprzedni
16. W przypadku stwierdzenia braku działalności Sekcji, w szczególności w przypadku braku przesłania w terminie sprawozdania z działalności Sekcji, Zarząd Główny może rozwiązać Sekcję w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów.
17. Sekcja może prowadzić i organizować kursy specjalistyczne. Przychody uzyskane z Patronatu PTGiP nadanego organizowanym przez Sekcję Kursom, wpływają w całości na rachunek bankowy Zarządu Głównego.
18. Zarząd Główny przekazuje na wyodrębniony rachunek Sekcji Specjalistycznej 25% wpływów uzyskanych z organizowanych przez nią kursów.
19. Zarząd Sekcji Specjalistycznej kieruje jej działaniem przez okres 3 lat i powinien zebrać się co najmniej 1 raz w roku.
20. Walne Zgromadzenie Sekcji przyjmuje sprawozdanie z działania Sekcji i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji Specjalistycznej.
21. O terminie Walnego Zgromadzenia Sekcji, Zarząd Sekcji lub grupa organizacyjna Sekcji powołana przez Zarząd Główny PTGiP, powiadamia swoich członków poprzez ogłoszenie zamieszczone w Ginekologii Polskiej, co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.
22. Walne Zgromadzenia Sekcji podejmuje uchwały w 1. terminie przy obecności co najmniej połowy członków Sekcji, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się i ogłasza bez ograniczeń określonych w pkt 19.
23. Walne Zgromadzenie Sekcji może nadać tytuł Honorowego Członka Sekcji.
24. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sekcji może odbyć się na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Sekcji Specjalistycznej oraz co najmniej 25 członków Sekcji Specjalistycznej, Nadzwyczajne Zebranie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
25. Działalność Sekcji Specjalistycznych Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jej członków.
26. Członkiem Sekcji Specjalistycznej może być każdy członek zwyczajny i honorowy PTGiP, po złożeniu Zarządowi Sekcji pisemnej deklaracji o przynależności do sekcji. Członkowie Sekcji Specjalistycznych mogą równocześnie należeć do innych Sekcji PTGiP.
27. Członkostwo w Sekcji Specjalistycznej Towarzystwa wygasa w przypadku skreślenia osoby z listy członków Towarzystwa przez właściwy Zarząd Oddziału Towarzystwa.
28. Siedzibą Sekcji Specjalistycznej jest miasto będące miejscem pracy przewodniczącego.
29. Dokumentację Sekcji, w tym protokoły z przebiegu Walnego Zgromadzenia Sekcji, posiedzeń Zarządu Sekcji oraz listy członków, prowadzi i przechowuje Sekretarz Sekcji. Po zakończeniu kadencji Zarządu Sekcji Specjalistycznej dokumentację przekazuje do archiwum PTGiP. Nowo wybrany Zarząd Sekcji Specjalistycznej jest zobowiązany do aktualizacji listy członków Sekcji Specjalistycznej.
30. Kontrolę nad pracą Sekcji sprawuje Zarząd Główny PTGiP.
31. Sekcja Specjalistyczna w celu organizacji zatwierdzonego przez Zarząd Główny, sympozjum naukowego lub konferencji naukowo-szkoleniowej może korzystać z wsparcia finansowego osób prawnych i fizycznych, nie podejmując z tego tytułu zobowiązań obciążających Towarzystwo. Kontrolę nad tak określoną działalnością finansową Sekcji Specjalistycznej sprawuje skarbnik Zarządu Głównego PTG.
32. Sekcja prowadzi działalność naukową i upowszechnianie wiedzy w celu poprawy stanu zdrowia rodziny, kobiet, płodu i noworodka w zakresie problematyki określonej nazwą Sekcji Specjalistycznej.
33. Sekcja może prowadzić interdyscyplinarną współpracę naukową.
34. Sekcja Specjalistyczna nawiązuje i utrzymuje kontakty z podobnymi stowarzyszeniami naukowymi o zasięgu krajowym, europejskim i światowym za zgodą Zarządu Głównego PTGiP.
35. Sekcja Specjalistyczna może być członkiem międzynarodowej organizacji naukowej o zbliżonym profilu tematycznym za zgodą Zarządu Głównego PTGiP.
36. Sekcja organizuje przynajmniej 1 raz na 3 lata ogólnopolskie sympozjum lub konferencję naukowoszkoleniową z możliwością udziału gości zagranicznych.
37. Tematykę, miejsce, skład komitetu organizacyjnego i naukowego sympozjum zatwierdza Zarząd Główny PTGiP
38. Organizatorzy sympozjum lub konferencji naukowo-szkoleniowej danej Sekcji Specjalistycznej mają możliwość opublikowanie materiałów naukowych.
39. Wnioski wynikające z omówionych zagadnień na sympozjach lub konferencjach naukowych należy przekazać Zarządowi Głównemu PTGiP w celu ewentualnego wdrożenia.
40. Przed planowanym terminem organizacji sympozjum lub konferencji naukowo-szkoleniowej Sekcja przekazuje zgłoszenie do Prezydium Zarządu Głównego PTGiP
41. Zarząd Sekcji Specjalistycznej informuje Zarząd Główny PTGiP o swej działalności, postępach nauki w reprezentowanej przez Sekcję dziedzinie wiedzy medycznej, oraz o możliwości i konieczności ich wprowadzenia do praktyki lekarskiej.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTGiP z dnia 30.05.2019 r., co poświadczają swoim podpisem na oryginale niniejszego Regulaminu:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników